HMPSTROJNY RECYCLING MIROSŁAW STROJNY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dywersyfikacja firmy HMPSTROJNY RECYCLING Mirosław Strojny poprzez zakup innowacyjnych technologii recyklingu”.

Celem projektu jest – dywersyfikacja oferty firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej formy recyklingu.

Informacje o budżecie projektu:
Wydatki kwalifikowalne 756 128,79 PLN
Wartość ogółem 930 038,41 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 491 483,71 PLN

Budowa stacji demontażu i złomowania pojazdów.

Cel projektu

Celem operacji jest wzrost dochodu z działalności gospodarczej poprzez budowę stacji demontażu i złomowania pojazdów, zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia ze środków własnych oraz utworzenie 3 miejsc pracy. W ramach operacji 2 mechaników samochodowych oraz 1 magazynier, będą demontować zużyte pojazdy w celu wymontowywania części nadających się do wielokrotnego użycia i je magazynować celem odsprzedaży. Zakłada się zwiększenie przychodów z rozwijanej działalności o 30 % obecnego obrotu rocznego

Okres realizacji
27.05.2014 do 30.08.2015

Koszt całkowity realizacji operacji 816 444,00 PLN
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 624 646,00 PLN
Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji 191 798,00 PLN
Wnioskowana kwota pomocy 300 000,00 PLN

Dotacje